تاريخ : دوشنبه بیست و دوم آبان ۱۳۹۱ | 22:53 | نویسنده : امید

Weapon Set 1 ... LEFT, RIGHT, X, UP, DOWN, SQUARE, LEFT, RIGHT

Weapon Set 2 ... LEFT, RIGHT, SQUARE, UP, DOWN, TRIANGLE, LEFT, RIGHT

Weapon Set 3 ... LEFT, RIGHT, TRIANGLE, UP, DOWN, CIRCLE, LEFT, RIGHT

Get $250000 ... UP, DOWN, LEFT, RIGHT, X, X, L1, R1

Raise Wanted Level ... UP, RIGHT, SQUARE, SQUARE, DOWN, LEFT, CIRCLE, CIRCLE

Never Wanted ... UP, RIGHT, TRIANGLE, TRIANGLE, DOWN, LEFT, X, X

Sunny Weather ... LEFT, DOWN, R1, L1, RIGHT, UP, LEFT, CIRCLE

Clear Weather ... LEFT, DOWN, R1, L1, RIGHT, UP, LEFT, X

Overcast Weather ... LEFT, DOWN, L1, R1, RIGHT, UP, LEFT, SQUARE

Rainy Weather ... LEFT, DOWN, L1, R1, RIGHT, UP, LEFT, TRIANGLE

Foggy Weather ... LEFT, DOWN, TRIANGLE, X, RIGHT, UP, LEFT, L1

Spawn Rhino ... UP, L1, DOWN, R1, LEFT, L1,

RIGHT, R1

Faster Clock ... R1, L1, L1, DOWN, UP, X, DOWN, L1

Destroy All Cars ... L1, R1, R1, LEFT, RIGHT, SQUARE, DOWN, R1

Peds Riot ... R1, L1, L1, DOWN, LEFT, CIRCLE, DOWN, L1

Peds Attack You ... DOWN, TRIANGLE, UP, X, L1, R1, L1, R1

Peds Have Weapons ... UP, L1, DOWN, R1, LEFT, CIRCLE, RIGHT, TRIANGLE

Faster Gameplay ... LEFT, LEFT, R1, R1, UP, TRIANGLE, DOWN, X

Slower Gameplay ... LEFT, LEFT, CIRCLE, CIRCLE, DOWN, UP, TRIANGLE, X

Perfect Traction (Down is Car Hop) ... DOWN, LEFT, UP, L1, R1, TRIANGLE, CIRCLE, X

Commit Suicide ... RIGHT, RIGHT, CIRCLE, CIRCLE, L1, R1, DOWN, X

Aggressive Drivers ... UP, UP, RIGHT, LEFT, TRIANGLE, CIRCLE, CIRCLE, SQUARE

Black Traffic ... L1, R1, L1, R1, LEFT, CIRCLE, UP, X

Spawn Trashmaster ... DOWN, UP, RIGHT, TRIANGLE, L1, TRIANGLE, L1, TRIANGLE

Guys Follow You ... RIGHT, L1, DOWN, L1, CIRCLE, UP, L1, SQUARE

Upside Down ... SQUARE, SQUARE, SQUARE, L1, L1, R1, LEFT, RIGHT

Upside Down ... LEFT, LEFT, LEFT, R1, R1, L1, RIGHT, LEFT

Chrome Cars ... RIGHT, UP, LEFT, DOWN, TRIANGLE, TRIANGLE, L1, R1

triangle square x up down left right

spawn jetski

Weapon Set 1 ... LEFT, RIGHT, X, UP, DOWN, SQUARE, LEFT, RIGHT

Weapon Set 2 ... LEFT, RIGHT, SQUARE, UP, DOWN, TRIANGLE, LEFT, RIGHT

Weapon Set 3 ... LEFT, RIGHT, TRIANGLE, UP, DOWN, CIRCLE, LEFT, RIGHT

Get $250000 ... UP, DOWN, LEFT, RIGHT, X, X, L1, R1

Raise Wanted Level ... UP, RIGHT, SQUARE, SQUARE, DOWN, LEFT, CIRCLE, CIRCLE

Never Wanted ... UP, RIGHT, TRIANGLE, TRIANGLE, DOWN, LEFT, X, X

Sunny Weather ... LEFT, DOWN, R1, L1, RIGHT, UP, LEFT, CIRCLE

Clear Weather ... LEFT, DOWN, R1, L1, RIGHT, UP, LEFT, X

Overcast Weather ... LEFT, DOWN, L1, R1, RIGHT, UP, LEFT, SQUARE

Rainy Weather ... LEFT, DOWN, L1, R1, RIGHT, UP, LEFT, TRIANGLE

Foggy Weather ... LEFT, DOWN, TRIANGLE, X, RIGHT, UP, LEFT, L1

Spawn Rhino ... UP, L1, DOWN, R1, LEFT, L1,

RIGHT, R1

Faster Clock ... R1, L1, L1, DOWN, UP, X, DOWN, L1

Destroy All Cars ... L1, R1, R1, LEFT, RIGHT, SQUARE, DOWN, R1

Peds Riot ... R1, L1, L1, DOWN, LEFT, CIRCLE, DOWN, L1

Peds Attack You ... DOWN, TRIANGLE, UP, X, L1, R1, L1, R1

Peds Have Weapons ... UP, L1, DOWN, R1, LEFT, CIRCLE, RIGHT, TRIANGLE

Faster Gameplay ... LEFT, LEFT, R1, R1, UP, TRIANGLE, DOWN, X

Slower Gameplay ... LEFT, LEFT, CIRCLE, CIRCLE, DOWN, UP, TRIANGLE, X

Perfect Traction (Down is Car Hop) ... DOWN, LEFT, UP, L1, R1, TRIANGLE, CIRCLE, X

Commit Suicide ... RIGHT, RIGHT, CIRCLE, CIRCLE, L1, R1, DOWN, X

Aggressive Drivers ... UP, UP, RIGHT, LEFT, TRIANGLE, CIRCLE, CIRCLE, SQUARE

Black Traffic ... L1, R1, L1, R1, LEFT, CIRCLE, UP, X

Spawn Trashmaster ... DOWN, UP, RIGHT, TRIANGLE, L1, TRIANGLE, L1, TRIANGLE

Guys Follow You ... RIGHT, L1, DOWN, L1, CIRCLE, UP, L1, SQUARE

Upside Down ... SQUARE, SQUARE, SQUARE, L1, L1, R1, LEFT, RIGHT

Upside Down ... LEFT, LEFT, LEFT, R1, R1, L1, RIGHT, LEFT

Chrome Cars ... RIGHT, UP, LEFT, DOWN, TRIANGLE, TRIANGLE, L1, R1

spawn jetski

triangle square x up down left right


برچسب‌ها: رمز جی تی ای

  • دانلود فیلم
  • قالب وبلاگ